پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  بخشنامه ها و آیین نامه ها

   1- بخشنامه نقل و انتقال و مأموريت اعضاي هيات علمي   * جدید*
   2- بخشنامه ترفيع پايه ساليانه    دريافت
   3- بخشنامه الزامي بودن مامور به تحصيلي اعضاي هيات علمي به محض قبولي در دكتري    دريافت
   4- بخشنامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي     دريافت
   5-بخشنامه تشــویق ورکود علمــی اعضای هیات علمی
     جدیدمهم
  6- بخشنامه ممنوعیت تحصیل در دوره های نیمه حضوری وغیر حضوری برای مربیان دانشگاه آزاداسلامی 
   دریافت
   7-بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
   دریافت
   8-بخشنامه ممنوعیت تحصیل در دوره های نیمه حضوری وغیر حضوری برای مربیان
   دریافت
   9- بخشنامه میزان درصد بورس اعضای هیات علمی با بیش ازبیست سال سابقه
   دریافت
   10-بخشنامه ادامه تحصیل در شبکه دانشگاه واحد الکترونیکی
   دریافت
   11- بخشنامه مرتبط باموضوع تدرس وصیت نامه
   دریافت
   12-بخشنامه ثبت نام کلیه اعضای هیات علمی و حق التدریس در سامانه
   دریافت
   13- بخشنامه نحوه تعیین اجرای حکم استادیاری اعضای هیات علمی بورسیه و ماموربه تحصیل
  دریافت
   14-بخشنامه شناسایی اعضای هیات علمی مسلط به غیر فارسی
  دریافت
   15- تولیدات علمی برای اعضای هیات علمی
  دریافت
   16-بخشنامه تبدیل وضعیت
   دریافت
   17- بخشنامه نحوه جمع آوری و ساماندهی سوابق بیمه
  دریافت
                                                                             

   

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0