پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  فرم ها
   1- فرم فعاليت هاي علمي - آموزشي تدريس واجرائي براي ترفيع پايه         دريافت
   2- فرم جدول امتيازات پژوهشي براي ترفيع پايه  دريافت
   3- فرم تقاضاي مأموريت / انتقال  دریافت
   4- فرم هاي استخدامي 20 و 21  دريافت
   5- فرم شماره 1  دريافت
   6- فرم ارتقاء  دريافت
   7- فرم مرخصي بدون حقوق داخلي          دريافت
   8- فرم مرخصي بدون حقوق استاني  دريافت
   9 - فرم استعلام حق التدريس براي مشاركت در طرح پژوهشي       دريافت
  10- فرم قراردادحق التدريس  دريافت
   11- فرم درخواست وام لپ تاپ
   دریافت

  * لازم به ذكراست كه پرينت قرارداد حق التدريس به صورت پشت و رو گرفته شود و اطلاعات كامل تكميل گردد  *


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0